Czcionka:   A- Reset A+     Menu: Strona główna Mapa strony Kontakt

Spis referatów - ELSAF 2001

Istnieje mo?liwo¶? zakupu materia?ów archiwalnych - kontakt

Grupa tematyczna 1
Podstawy techniki ochrony przeciwporażeniowej

 1. BIEGELMEIER G., MŐRX A.: Ganzheitsbetrachtungen und Grundsregeln für den Schutz gegen elektrischen Schlag in Niederspannungsanlagen (Uogólnione rozważania i podstawowe reguły dla ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach niskiego napięcia)
 2. KUPFER J.: Heart in the way of electric current – the practical consequences (Serce na drodze prądu rażeniowego – praktyczne konsekwencje)
 3. DANIELSKI L.: Wypadki porażeń prądem elektrycznym w Polsce w latach 1996-1999
 4. GIERLOTKA S.: Zmiany impedancji ciała człowieka powodowane uciążliwościami ergonomicznymi środowiska pracy
 5. GAWOR P.: Próba oceny skutków działania prądu rażeniowego płynącego różnymi drogami
 6. NYKONIEC L., MALINOWSKI A., LYSIAK G.: Zasady teorii ochrony przeciwporażeniowej
 7. KUDŁA R.: Zagadnienia niezawodnościowe w diagnostyce bezpieczeństwa elektrycznego
 8. DĄBROWSKA - KAUF G.: Liniowy wskaźnik oceny bezpieczeństwa urządzenia elektrycznego
 9. KORNILUK W., SOBOLEWSKI R.: Metoda oceny ryzyka zawodowego związanego z porażeniem prądem elektrycznym niskiego napięcia. Podstawowe założenia i algorytm
 10. KORNILUK W., SOBOLEWSKI R.: Metoda oceny ryzyka zawodowego związanego z porażeniem prądem elektrycznym niskiego napięcia. Modele matematyczne ryzyka
 11. KONIECZNY J.: Analiza zagrożenia porażeniowego w instalacjach niskiego napięcia zasilanych liniami napowietrznymi

Grupa tematyczna 2
Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na organizm ludzki

 1. RIBAS B., GARCIA O., PEREZ M., VAZQUEZ M.: Interrelationship between extremely low frequency magnetic field (50 Hz) and chemical exposure on the blood brain barrier permeability. (Wybrane relacje pomiędzy polem magnetycznym 50 Hz (ELF) a chemicznymi parametrami związanymi z barierą przewodnościową krwi mózgowej)
 2. RIBAS B., GARCIA O., PEREZ M., GARCIA FERRIZ P.: Some data on the comparison between the eukaryotic cell electric activity and the electromagnetic hypersensivity syndrome. (Wybrane fakty dotyczące porównania pomiędzy aktywnością elektryczną komórek a syndromem nadwrażliwości elektromagnetycznej)
 3. SZUBA M.: Możliwości kształtowania rozkładu pola elektromagnetycznego w liniach wielotorowych, kilkunapięciowych
 4. SZUBA M., TERSIAK Z.: Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym w kontekście ostatnich zmian w przepisach dotyczących procedury lokalizacyjnej inwestycji
 5. ???????? ?. ?., ??????? ?., ??????? ?., ?????????? ?. ?.: ????????????????? ?????????? ??? ??????????????? ????? ?????? ??????????? ?????????????? ???? ?? ???????? ???????? (Zmodernizowane urządzenie do indywidualnej oceny poziomu oddziaływania pola elektrycznego na organizm ludzki)

Grupa tematyczna 3
Prawne aspekty ochrony przeciwporażeniowej

 1. ŁUCYK W.: Miejsce i rola „Polskich Norm” w systemie prawa
 2. KUDŁA R.: Polskie normy w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego na tle dyrektyw Unii Europejskiej
 3. JABŁOŃSKI W.: O celowości zmian i ujednolicenia niektórych polskich terminów i ich oznaczeń dotyczących zagrożenia porażeniowego ze stosowanymi w IEC i CENELEC
 4. KUDŁA R.: Audit systemów bezpieczeństwa elektrycznego

Grupa tematyczna 4
Techniczne środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach niskiego napięcia

 1. LEJDY B.: Skutki wykonania połączeń wyrównawczych dodatkowych w przypadku braku skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania
 2. JABŁOŃSKI W.: Zasady łączenia punktów neutralnych sieci niskiego napięcia z uziomami stacji zasilających
 3. SKLIŃSKI R.: Ochrona przed dotykiem pośrednim w miejskich układach elektroenergetycznych SN z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor
 4. HOPPEL W., LORENC J.: Ocena uziomów eksploatowanych stacji SN/nn
 5. OLSZOWIEC P.: Zastosowanie urządzeń kontroli stanu izolacji do zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci izolowanych napięcia przemiennego
 6. SULKOWSKI A.: Wyłączniki instalacyjne – ich nowe funkcje oraz zagrożenia stąd wynikające

Grupa tematyczna 5
Bezpieczeństwo elektryczne w instalacjach o specjalnym przeznaczeniu lub pracujących w warunkach zwiększonego zagrożenia

 1. WOűNIAK K., ZASADZIŃSKI K.; Systemy ochrony przeciwporażeniowej stosowane w sieci PKP
 2. POPCZYK M., PRUSAK J.: Analityczna ocena pracy elektronicznych zabezpieczeń stosowanych na podstacjach trakcyjnych prądu stałego
 3. REJMER M., WINCENCIK K.; Analiza prądu w przewodzie ochronnym instalacji elektrycznej zasilającej sprzęt komputerowy
 4. SZYSZKIN W., BABOKIN G., KYNICKIJ W., MALKOW S.: Ochronne urządzenie wyłączające z czujnikiem pojemnościowym dla kopalnianych sieci z przekształtnikiem częstotliwości
 5. KHALIN E.V.: Building up of automation equipped working places of electrical safety specialists (Tworzenie wspomaganego komputerowo stanowiska pracy specjalisty do spraw bezpieczeństwa elektrycznego)
 6. CHYBOWSKI R.; Bezpieczeństwo pożarowe instalacji elektrycznej powszechnego użytku w świetle norm i przepisów

Grupa tematyczna 6
Techniczne środki ochrony przeciwporażeniowej w urządzeniach wysokiego napięcia

 1. ??????? ?., ????????? ?., ?????? ?.: ??????????? ?????????? ?????????? ???????????? ???????? ????? ??????????????? ? ???????? ? ????????????????? ????? ?? ???????? ??????????. (Określenie parametrów przewodności poprzecznej izolacji linii przesyłowej z odgałęzieniem sieci rozdzielczej na podstawie parametrów elektrycznych linii w warunkach jej normalnej pracy)
 2. ??????? ?., ????????? ?.: ??????????? ????? ?????????? ???????? ?????? ???????? ????? ??????????????? ? ????????????????? ????? ?? ??????????? ????????? ?????????? ??????. (Określenie miejsca lokalnego obniżenia poziomu izolacji linii przesyłowej w sieci rozdzielczej na podstawie wyników pomiarów parametrów elektrycznych linii w warunkach jej normalnej pracy)

 

REFERATY SZKOŁY OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ

 1. JABŁOŃSKI W.: Ogólne kryteria ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim i przy dotyku pośrednim
 2. DANIELSKI L., JABŁOŃSKI W., OSIŃSKI S.: Wymagania podstawowe dotyczące badań odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych
 3. DANIELSKI L., OSIŃSKI S.: Zakres i metody wykonywania badań odbiorczych i eksploatacyjnych instalacji elektrycznych niskiego napięcia
 4. DANIELSKI L., JABŁOŃSKI W.: Zasady wykonywania badań ochrony przeciwporażeniowej i pomiary rezystancji uziemień w urządzeniach wysokiego napięcia
 5. DANIELSKI L., JABŁOŃSKI W.: Pomiary napięć uziomowych, dotykowych, krokowych i napięć rażeniowych w urządzeniach wysokiego napięcia
 6. DANIELSKI L., JABŁOŃSKI W., OSIŃSKI S.: Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
 7. DANIELSKI L., OSIŃSKI S.: Sprzęt ochronny i znaki bezpieczeństwa
 8. DANIELSKI L., OSIŃSKI S.: Instalacje elektryczne w pomieszczeniach wyposażonych w wannę lub natrysk
 9. PYTLAK A., BEROWSKI P., ŚWIĄTEK H.: Ochrona przeciwporażeniowa w przekształtnikach częstotliwości przewidzianych do sterowania indukcyjnym silnikiem napędowym
 10. SKIBIŃSKI A.: Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach i urządzeniach elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

 

DODATEK do grupy tematycznej 2 (referat zgłoszony po zamknięciu redakcji książki)

 1. MARKOV M. S.: In search of effective biological dosimeters (Skuteczne po szukiwanie biologicznych dozymetrów)